1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes,
average: 4.00 out of 5)
Loading...

เซียนหมอหญิงยอดนักฆ่า CH 1 – 124

เธอ…ภูตหมอผู้เมตตาต่อคนไข้ และเธอ…ก็คือยอดนักฆ่าผู้ไร้ปรานีต่อศัตรู! “จงใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้เป็นสุขเถิด ก่อนที่เจ้าจะได้อยู่อย่างตายทั้งเป็นตลอดชีวิตนี้!”

==============================

CH 1 – 94 : https://stfly.me/o8TJw2ADY

CH 95 – 116 : https://stfly.me/fTcTI6

CH 117 – 124 : https://stfly.me/ZHNe

Leave a Reply