1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes,
average: 4.50 out of 5)
Loading...

หนึ่งข้า หนึ่งอ๋อง สองประมุข สามคุณชาย (ภาคต้น)

สวรรค์!! นางทั้งอัปลักษณ์ ทั้งจน
แล้วยังต้องให้นางตากตรำเลี้ยงบุรุษมากมายอีกหรือ
พวกเขารูปงามแล้วอย่างไรเล่า!?
ท่านเข้าใจหรือไม่ว่า ข้าจน!
อีกทั้งบ้านข้าก็ไม่ใช่โรงทาน
ที่จะให้ผู้ประสบภัยมาอาศัยอยู่ด้วย

http://exe.io/eZI0rhttps://stfly.io/GU6xc

Leave a Reply