1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes,
average: 5.00 out of 5)
Loading...

สองชาติภพ หกคู่ครอง

Google Drive โดนแบน กำลังอัพใหม่อยู่

เรื่องไหนยังไม่มีคำว่า อัพใหม่แล้ว คือยังไม่ได้แก้

เรื่องไหนอัพใหม่ทุกวันคือแก้แล้ว

เหลียนกุ้ยถิง เกิดมาพร้อมรอยแดงรอบวงนิ้วก้อย หกเส้นชะตา หกคู่ครอง หกบุรุษ ผู้เคยพันผูกสาบานรัก

สืบเนื่องกันมาตั้งแต่ชาติภพก่อน
ทว่ามีเพียงหนึ่งบุรุษที่มีพันธสัญญารักลึกซึ้งเเละแค้นฝังแน่น นั่นคือ เว่ยหย่งหนาน คนรักในปัจจุบัน เเละอดีตคู่ครองคนที่หกที่ทรยศรักจนเป็นเหตุให้นางสิ้นชีพ
มาภพนี้นางปรารถนาเพียงหนึ่งบุรุษเคียงใจ หนึ่งคู่ครอง หนึ่งรักนิรันดร์ ทางเดียวที่สวรรค์มอบให้คือรอคอยหกชายกลับมาเกิดใหม่ ในชาตินี้ เพื่อถอนคำสาบาน ปลดชะตาหกคู่ครอง
แล้วนางจะถอนคำสาบานทั้งหกได้ครบหรือไม่ ความแค้นในตัวบุรุษผู้นั้นจะมลายหายไปเมื่อไร จะเร็วหรือช้าคงขึ้นอยู่กับกรรมเเละวาสนานำพา

http://exe.io/BjWWQhttps://stfly.io/sC06Hy9u

Leave a Reply