1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes,
average: 4.55 out of 5)
Loading...

ระบบร้านค้าออนไลน์ [最强淘宝系统] CH 1 – 247

ชายหนุ่มผู้ยากจนที่บังเอิญได้ระบบร้านค้าออนไลน์ครอบจักวาล

“เสื้อล่องหนไม่สามารถมองเห็นได้หลังจากสวมใส่ ผู้ขายคือกูลาชี่โบราณของดาวเบเร่ ราคาอยู่ที่ 100 คะแนนของระบบแลกเปลี่ยน”

“ยาต้าหลี่สามารถเพิ่มความแข็งแรงของผู้ใช้ 2 เท่าโดยถาวร ผู้ขายคือต้าหลี่ที่แข็งแกร่งของดาวต้าหลี่ ราคาอยู่ที่ 5 คะแนนของระบบแลกเปลี่ยน”

“ยาอัจฉริยะที่สามารถเพิ่มความฉลาดของผู้ใช้ 5 เท่าโดยถาวรหลังจากใช้มัน ผู้ขายคือป๋ายเจ๋อจากดาวสมาร์ท ราคาอยู่ที่ 30 คะแนนของระบบแลกเปลี่ยน”

“แว่นตาโลกทัศน์สามารถมองผ่านที่กั้นที่ไม่ใช่วัตถุชีวภาพทุกชนิดได้หลังจากที่สวมใส่มัน ผู้ขายคือโครุมัคจอมขี้เกียจ ราคาอยู่ที่ 50 คะแนนของระบบแลกเปลี่ยน”

CH 1 – 100 : https://stfly.me/rHTMyar0d

CH 101 – 200 : https://stfly.me/QTLSd69Z5

CH 201 – 240 : https://stfly.me/8R0i4Cep4

CH 241 : https://stfly.me/qF9wURDi

CH 242 : https://stfly.me/qnySlmbj

CH 243 : https://stfly.me/PKBjSRZt

CH 244 : https://stfly.me/cfEzcmXt

CH 245 : https://stfly.me/dAPo1pNj9

CH 246 : https://stfly.me/7H18u7o

CH 247 : https://stfly.me/LqeYaIBsf

Leave a Reply