1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes,
average: 4.00 out of 5)
Loading...

บันทึกชำระกระบี่ โกวเล้ง 4 เล่มจบ

มรรคาบู๊เทิดทูนธรรมชาติวิถี บูชาฟ้าและดินเป็นอาจารี
ผู้เขียน โก้วเล้ง
ผู้แปล น.นพรัตน์

บันทึกกระีบี่หลุดพ้นจากกรอบเดิมของการไล่ล่าล้างแค้น เปิดฉากด้วยชายชาตินักบู๊แห่งอาทิตย์อุท้ัยเดินทางมายังดินแดนภาคกลางของจีน เพื่อแสวงหามรรคาวิชาบู๊ การบรรยายวิชาการต่อสู้ก็หลุดพ้นจากกรอบแบบแผนเดิม ยึดถือ “ธรรมชาติ” เป็นสรณะ อรรถาธิบายว่าแก่นแท้ของวิชาบู๊แฝงอยู่ในห้วงแห่งการทอแสงและลาลับของดวงดารา การผลิบานและเหี่ยวเฉาของต้นไม่้ใบหญ้า การไหลหลั่งไม่ขาดตอนของธารธารา ตลอดจนการโคจรไปตามวิถีของสุริยันจันทรา ดังนั้นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติของฤดูกาลที่เคลื่อนคล้อยเข้าแทนที่ในแผ่นฟ้าแผ่นดิน คือปรมาจารย์วิชาการต่อสู้อันลึกล้ำไพศาล ซึ่งเป็นแก่นสารสำคัญของมรรคาวิชาบู๊ของดินแดนภาคกลาง หลักทฤษฎีว่าด้วยธรรมชาตินี้ พอดีสอดคล้องกับหลักการหล่อเลี้ยงชีวิตของผู้บำเพ็ญพรต

ในบันทึกชำระกระบี่เขียนถึงตัวเอก “ปึงป้อยี้” ที่เชี่ยวชาญฉลาดปราดเปรื่อง “กงจู้น้อย” ที่เจ้าเล่ห์แสงงอน บรุษชุดขาวที่งมงายในวิชาบู๊ “โอ้วปุกโช้ว” ที่มีความทรงจำอันแม่นยำ “จุ้ยเทียนกี” ที่เฉลียวฉลาดหลักแหลม ล้วนบรรยายราวกับมีชีวิต โลดแล่นอยู่บนหน้ากระดาษ ด้วยเนื้อเรื่องที่สนุกสนานชวนติดตาม นับเป็นผลงานประหนึ่งปลายพู่กันเทพยดา ส่งเสริมให้โก้วเล้งเป็นปรมาจารย์สำนักหนึ่งอย่างแท้จริง!

http://exe.io/d1WQRhttps://stfly.io/FQa9

Leave a Reply